Riskhantering

Utbildningar för att upptäcka, hantera, reducera eller eliminera specifika risker vid olika typer av hotbilder.                                

Utbildning är ofta ett kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att hantera och reducera identifierade risker efter genomförd riskanalys. Det kan också vara en förutsättning för att andra skyddsåtgärder skall få full effekt. Vi utbildar på hur kursdeltagaren kan öka sin varseblivning och uppmärksamhet och hur denne skall agera när något inträffar. Säkerhet handlar mycket om att förbereda sig, sätta upp fungerande rutiner och lära sig effektiva metoder vilket vi implementerar i våra utbildningspaket. 

Nordic Protection Academy erbjuder följande utbildningar inom ramen för riskhantering:

  • TRYGG POLITIKER
  • SKOLSÄKERHETSUTBILDNING - PDV
  • OFFENTLIG SÄKERHET - TERRORISM
  • RÅNSÄKERHETSUTBILDNING
  • VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM - FÖRELÄSNING & WORKSHOP
  • SÄKER BOSTAD
  • SÄKER VARDAG
  • SÄKER REDAKTION
  • REO™ - RISKMINIMERING EXPLOSIVA OBJEKT

Läs mer om respektive utbildning nedan

 

”Vi var väldigt nöjda med deras insats. Det kändes relevant och viktigt de delarna som var aktuella under dagen och vi kände oss mer rustade för eventuella kriser efter dagens slut. Rekommenderar utbildningen [skolsäkerhet – PDV] för andra ledningsgrupper.”   

Amela Filipovic

Rektor Hvitfeldtska Gymnasiet Göteborg

 

”Kommunens förvaltningar hade mycket stor nytta av Magnus Sandelins föreläsningar och vi såg konkreta resultat i att våra medarbetares kunskaper om våldsbejakande extremism ökade.”

Helen Kavanagh Berglund

Biträdande kommundirektör, Sigtuna kommun

 

 ”Utbildningen var mycket uppskattad av lärare, rektorer och personal. Teori varvades på ett bra sätt med praktiska övningar. Trots ett otroligt svårt område lyckades NPA få alla deltagare att känna sig fysiskt och psykiskt förberedda för att agera på rätt sätt i händelse av en krissituation.”

Camilla Ahlin

Rektor Bernadottegymnasiet Göteborg

Produkter

Trygg Politiker

Teoretisk och praktisk säkerhetsutbildning för dig som är politiskt aktiv baserad på Säkerhetspolisens utbildningsmaterial. "En tydligare polarisering i vårt samhälle, ett hårdare debattklimat och en ökad exponering av den enskilda personen. Till det kan tilläggas att hotbilden mot Sverige och svenska intressen har förändrats. Som politiker och offentlig person behöver du i dag tänka på säkerhet ur flera perspektiv" - Källa SÄPO´s Handbok i Personlig Säkerhet. NPA har tagit fram en anpassad utbildning för individer och grupper med offentliga[...]

Skolsäkerhetsutbildning - PDV

Utbilda er personal i att agera korrekt och rädda liv vid våld och överfall eller pågående dödligt våld - PDV Utbildningen grundar sig i de riktlinjer och rekommendationer som skolverket och givit ut och svenska polisens taktik vid PDV - pågående dödligt våld samt det amerikanska konceptet ”Active shooter - Run Hide Fight” där NPA har tagit fram ett Svenskt koncept där vi särskiljer på flykt från det omedelbara hotet som alltid skall göras och evakuering ut ur byggnaden som alltid bör undvikas i det längsta. Förbered och[...]

Offentlig säkerhet - terrorism

Utbilda er personal i att förstå, upptäcka och agera optimalt vid nära förestående attack, pågående dödligt våld eller terrorattack - Var en F.E.G.I.S® Ökad säkerhet och trygghet på arbetsplatsen eller på resande fot med rätt utbildning och övning. Förbered och träna personalen i hur de skall agera vid våldsam händelse, överfall, pågående dödligt våld eller terrorattack. Upptäck varningssignaler, förstå psykologi och drivkrafter hos gärningsmannen samt framgångsfaktorer när[...]

Rånsäkerhetsutbildning

Rånsäkerhet - förebygg och hantera rån, våld och hot på arbetsplatsen. Förebygg och förbered ert företag och er personal inför allvarliga och traumatiska händelser eller reagera med trygghetsskapande åtgärder på redan upplevda negativa erfarenheter med denna kurs. Utbildningen fokuserar på att praktiskt förbereda personalen. Vi ger er verktyg för att effektivt bemöta och hantera en rånsituation eller en våldsam/ hotfull händelse och minimera den fysiska och mentala risken för er personal.  Utbildningsmetodik Genom att mentalt[...]

Våldsbejakande Extremism

Förbered er organisation på att förebygga, förstå och upptäcka extremism, radikalisering och terrorism. Ett allt hårdare samhällsklimat och en samtid med många utmaningar avseende våldsbejakande extremism medför en ökad risk att komma i kontakt med fenomenet i sin dagliga gärning. NPA har tagit fram denna kombinerade föreläsning och workshop för att ge kursdeltagarna optimala möjligheter att förstå problemet, upptäcka oegentligheter och agera i tid med effektiva åtgärder och fördjupad kunskap.   Föreläsare Magnus[...]

Säker Vardag

Utbildning för individer, grupper eller organisationer när det finns en förhöjd hotbild Teoretisk och praktisk säkerhetsutbildning bland annat baserad på Säkerhetspolisens utbildningsmaterial. "En tydligare polarisering i vårt samhälle, ett hårdare debattklimat och en ökad exponering av den enskilda personen. Till det kan tilläggas att hotbilden mot Sverige och svenska intressen har förändrats" - Källa SÄPO´s Handbok i Personlig Säkerhet. Denna utbildning ger kursdeltagaren metoder och medel att markant öka sin varseblivning, sin uppmärksamhet[...]

Säker Bostad

Utbildning när det finns en hotbild för att komplettera fysiska skyddsåtgärder och ytterligare öka skyddseffekten i hemmamiljön. Denna utbildning är ett bra komplement till övriga skyddsåtgärder när det finns en identifierad hotbild. Genom moderbolaget, Gothia Protection Group, kan vi erbjuda marknadsledande personlarm, saferooms, larmsystem och andra fysiska förstärkningsåtgärder  Utbildningsmetodik  På utbildningen varvas teori med praktiska moment och övningar samt träning på på befintliga skyddssystem. Vi tillämpar[...]

Säker Redaktion

Utbildning för tidningsredaktioner och förläggare som vill förebereda sig mot överfall eller bemöta redan uppkomna säkerhetsproblem. Urskillningslösa attacker mot redaktioner och journalister som fått negativ uppmärksamhet i olika kretsar är ett synnerligen allvarligt säkerhetsproblem och en stor tragedi. Nordic Protection Academy har därför tagit fram en utbildning där vi efter dialog och analys av kundens faktiska förutsättningar skapar en hälsosam medvetenhet samt ökad säkerhet och trygghet. Skyddsnivån ökas markant med både[...]

REO™ - Riskminimering Explosiva objekt

Har ert företag eller organisationen verksamhet där ni riskerar att påträffa potentiellt livsfarliga explosiva objekt? Varje år så upptäcks en mängd objekt såsom granater, utrustning och effekter med militärt ursprung, restprodukter från sprängarbeten eller vapen och ammunition i samhället. Detta händer både ute i offentligheten och i olika företags verksamhet, tex vid avfallshantering och på återvinningsstationer. Detta exponerar de som kommer i kontakt med objekten för stora risker och orsakar samtidigt stopp i produktionen[...]

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 225544

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig