SRMC™ - Stow away Risk Mitigation Course

Utbildning i att praktiskt hantera fripassagerare med hänsyn till medicinska och fysiska risker.

Alla fartyg i kommersiell trafik en risk att få fripassagerare ombord. Sannolikheten för detta och risknivån när det inträffar varierar naturligtvis beroende på rutten och godset men fripassagerare kan utgöra ett reellt hot, både fysiskt och medicinskt, med smittsamma sjukdomar eller våldsamt beteende. SRMC kompletterar effektivt rederiets och fartygets befintliga åtgärder enligt ISPS koden, SSP och rutiner. Kursen ger deltagarna relevanta kunskaper, säkra metoder, tips om ytterligare utrustning, en specialiserad flerspråkig enkät samt praktisk och realistisk träning. 

Målgrupp

Företag, Rederier eller enskilda fartygsbesättningar som vill öka sin egen färdighet och säkerhet eller reagera på negativa erfarenheter med utbildning

Kursmål:

 • Förmåga att kunna lokalisera och hantera fripassagerare på ett säkert sätt
 • Förmåga att kunna genomföra ett effektivt och konfliktdämpande bemötande
 • Kunskap om vilka fysiska och medicinska risker man måste ta hänsyn till när man handskas med fripassagerare
 • Förmåga att kunna tillämpa ett säkert omhändertagande och skyddsvisitation 

Teori

 • ISPS koden om fripassagerare
 • Fripassagerare, historik och modus operandi
 • Potentiella medicinska risker och faror
 • Potentiella fysiska risker och faror
 • Stowaways handling kit – Vad bör man förbereda
 • NPA multilingual stowaway questionnaire
 • Effektiv och konfliktdämpande kommunikationoch förhandling
 • Arbeta tillsammans med privata säkerhetsföretag
 • I värsta fall – Hur skall man agera, självskydd och åtgärder
 • Synk med rederiets/ fartygets regler och checklistor

Exempel på praktiska moment

 • Sök efter fripassagerare ombord och i last
 • Effektiv och konfliktdämpande kommunikation och förhandling 
 • Stowaway handling kit – praktiska tips på utrustning
 • Säker och effektivt personsök - kroppssök
 • Hantera medicinska hot - undvika smitta
 • Hur man lägger handfängsel säkert 
 • Värsta scenariot – Hur man hanterar våld
 • Enkla självskyddstekniker för trånga utrymmen

NPA´s instruktörer på denna kurs har en omfattande kunskap och erfarenhet från den maritima säkerhetsbranschen inklusive repatriering av påträffade fripassagerare och verksamhet i världens mest extrema maritima riskområden.

 

Information

 • Kursen omfattar 4 - 16 timmar beroende på förkunskaper, aktuell hotbild och önskat innehåll
 • Kursen bör genomföras ombord på aktuellt fartyg (vid kaj eller under gång i skift)
 • NPA Multilingual Questionaire- Frågeformulär för fripassagerare ingår
 • Kursintyg ges efter avslutad kurs
 • Kursmaterial och dokumentation ingår
 • Kontakta NPA för dialog och offert

Företag

Förfrågan
eller offert?
Skicka här
Vi svarar inom 48 timmar

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: +46 70 4678534

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig