Trygghetsutbildning Hantera Hot och Våld

Tryggare & säkrare arbetsmiljö - Utbildningar i att hantera hot och våld med teori och praktisk scenarioträning.     

Vi lär ut effektiv konflikthantering, de-eskalerande bemötande, säkerhetsmedvetande, mental förberedelse, praktiska metoder och självförsvar för att optimalt kunna hantera hot och våld i arbetsmiljön. Vi anpassar innehållet till verksamhetens handlingsplaner, policys och riktlinjer och den faktiska eller upplevda hotbild som aktuell bransch eller yrkeskategori exponeras för. Vi har ett antal framtagna utbildningar för olika yrkeskategorier men vi skräddarsyr även utbildningar för andra branscher.

Utbildningsmetodik

Vi kombinerar teori med praktik och scenarioträning där vi använder skådespelare. Detta för att med en inducerad stress och realistiska upplevelser maximera inlärningen och ge deltagarna en ”mental vaccinering” inför framtida eventuella riktiga trauman eller incidenter. Scenarioträningen är uppbyggd för att ge deltagarna en ökad känsla av trygghet och självförtroende.

Produkter

Trygga området - Hantera hot & våld i utomhusmiljö

Utbildning i att hantera hot och våld samt fynd av farliga föremål för personal som tjänstgör utomhus i offentligheten Vi har stor erfarenhet av att genomföra anpassade utbildningar för olika yrkeskategorier. Denna utbildning riktar sig till personal som tjänstgör i det offentliga rummet där risken att exponeras för hot och våld är förhöjd samtidigt som hotbilden är väldigt bred. Teori kombineras med praktisk scenarioträning som bygger på faktiska händelser och deltagarnas erfarenheter och farhågor.  Nyttan för[...]

Trygg i vården - Hantera hot och våld i vårdyrken

Utbildning i att effektivt hantera och bemöta hot och våld i arbetsmiljön för personal i vården.  Att möta upprörda och förtvivlade anhöriga och patienter med heta känslor och aggressiva beteenden är vardag för de som arbetar i vården. Att kombinera empati och ett förstående och bemötande förmhållingssätt med en acceptabel nivå för ens egen säkerhet är oerhört svårt. Vi har därför tagit fram en utbildning speciellt anpassad för de unika förutsättningar och svårigheter som personal[...]

Trygg i Telefon - hantera hot och risker i telefon

Hantera missnöje, konflikter och hot i telefon med bästa resultat. Företag och verksamheter som har en växel, kundservice eller support löper självklart en risk att utsättas för missnöjda individer/ kunder och ibland även direkt hotfulla samtal. Har ni kanske redan haft problem med detta i er verksamhet eller har ni för hög andel klagomål på er service? Balansen av behovet av att både uppfattas som ett kundvänlig och professionell och att hantera konflikter i telefon och inkomna uttalade hot korrekt och effektivt är mycket svår. På denna utbildning[...]

Trygg på jobbet - Hantera hot & våld i arbetsmiljön

Anpassad utbildning i att hantera hot och våld med teori och praktisk scenarioträning som vi skräddarsyr efter deltagarnas och uppdragsgivarens aktuella hotbild, behov och farhågor. Vi har stor erfarenhet av att genomföra anpassade utbildningar för olika yrkeskategorier. En utbildning måste kännas relevant och bekant för deltagarna för att få optimal effekt. Vi skräddarsyr utbildningar inom hot och våld där arbetstagarnas upplevelser, erfarenheter och farhågor bemöts och arbetas in i de praktiska övningarna.  Nyttan för ert företag[...]

Trygga Receptionen - Hantera hot och våld i frontdesk

Hantera incidenter, konflikter, våld och hot på arbetsplatsen för receptionister och annan personal som är första kontakt för besökare. Personal som tjänstgör i receptioner är ofta det första som en besökare eller missnöjd kund stöter på när denne tar fysisk kontakt med ett ärende. Detta innebär också att denna yrkeskategori är särskilt utsatt. Behovet av att kombinera en välkomnande attityd och en väl fungerande kundservice med säkerhetstänkande och bibehållen egen hög skyddsförmåga innebär[...]

Trygga butiken - Hantera hot, våld och rån i handeln

Trygga Butiken - förebygg och hantera konflikter, missnöje, rån, våld och hot. Förebygg och förbered ert företag och er personal inför allvarliga och traumatiska händelser med denna utbildning. Vi ger er verktyg för att effektivt bemöta och hantera en otrevlig, hotfull eller våldsam händelse och minimera den fysiska och mentala risken för er personal.  Utbildningsmetodik Vi kombinerar teori med yrkes och branschanpassad scenarioträning där deltagarna får öva under realistiska former. Genom att mentalt och praktiskt ha tränat på[...]

Trygg Kollektivtrafik - Hantera hot och våld ombord

Hantera konflikter, våld och hot på tåg, spårvagnar och bussar. Personal som tjänstgör i kollektivtrafiken såsom förare, tågvärdar, och kontrollanter löper en klart förhöjd risk att utsättas för våld och hot i sin arbetsmiljö. Att jobba, ofta ensam, och möta passagerare nattetid och ibland i påverkat eller aggressivt tillstånd innebär givetvis stora risker. Det har också tyvärr inträffat ett antal uppmärksammade fall med våld och brutala överfall. NPA har med anledning av detta tagit fram en särskild[...]

Kommunikation och Konflikthantering

Utbildning som ger deltagaren en ökad förmåga till en effektiv kommunikation och konflikthantering Förmågan till kommunikation och konflikthantering är en viktig faktor i alla organisationer och verksamheter. Att kunna de-eskalera en laddad och potentiellt farlig situation framgångsrikt förutsätter kunskap om kommunikationens dynamik och en effektiv bemötande konflikthantering. På denna utbildning ger vi er kunskap och praktiska metoder för att lyckas med detta.  Mål med utbildningen Grunder i kommunikation - Grundläggande förståelse[...]

Effektivt och enkelt självförsvar för oerfarna

Utbildning i enkelt och effektivt självförsvar (självskydd) för oerfarna deltagare som vill öka sin trygghet och säkerhet. Utbildningen i effektivt självskydd grundar sig i kroppens naturliga reaktioner vid överfall och är helt anpassat till gällande lagrum avseende nödvärn men även till hur självskyddet betraktas av utomstående observatörer. Utbildning är framtagen för att snabbt och effektivt ge oerfarna deltagare enkla medel att kunna skydda sig själva och sina medarbetare. Rädslan för att råka ut för ett överfall kan[...]

Trygga Skolan - Hantera hot och våld i skolmiljön

Utbildning i att effektivt hantera och bemöta attityder, konflikter, hot och våld i arbetsmiljön för lärare och annan skolpersonal. Att möta heta känslor och aggressiva beteenden är vardag för de som arbetar i skolor. Att lyckas kombinera den lärande och fostrande rollen med ett effektivt konfliktdämpande bemötande är oerhört svårt. Vi har därför tagit fram en utbildning speciellt anpassad för de unika förutsättningar och svårigheter som personal i skolmiljön måste hantera.  Söker ni istället en utbildning i hur[...]

Kurs:

/

Fyll i nedan eller ring oss: 031 - 272700

Intresserad av:*
Glömt lösenordet Registrera dig